Contact us

Xin Mei Foundry, Muzhou Town, Xinhui District

Address: Xinsha Village, Muzhou Town, Xinhui District, Jiangmen City

Contact person: Mr. Lei

Mobile phone: 18933169800

Tel: 0750-6535128

Fax: 0750-6535128

Website:http://www.xin-mu.com